CONTACT

Projektová manažérka Vodohospodárskej Výstavby, š.p.

Lenka Koprivová
lenka.koprivova@vvb.sk​
Vodohospodárska Výstavba š.p
Slovensko

Projektový manažér Slovenského Vodohospodárskeho Podniku š.p.

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p.
Odštepný Závod Bratislava, Slovensko