Vplyv na životné prostredie bude len minimálny, pretože miesto realizácie nie je blízko k trvalo obývaným miestam. Ťažisko prác bude vykonávanie pilotných opatrení pre rehabilitáciu bagrovaním a vylepšenie plavebných podmienok v oblasti Hrušovskej zdrže.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zastáva názor, že náležitá príprava štúdie v spolupráci so zodpovednými orgánmi na ochranu prírody môže mať pozitívny vplyv nielen na plavebnú dráhu, ale aj na biotopy v Hrušovskej zdrži.

ilustračná fotografia z povodia Dunaja

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za monitorovanie lokalít Natura 2000 uviedla, že lokalita Hrušovskej zdrže je významným územím pre hniezdenie a prezimovanie vodných vtákov. Napriek tomu začlenením odporúčaní a požiadaviek Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky do prípravy a realizácie projektových aktivít sa tým minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na subjekty ochrany územia chráneného vtáctva Dunajské luhy. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky môžu uložené sedimenty vytvárať nové sekundárne biotopy pre vodné vtáky, ale aj pre živočíšne druhy.

ilustračná fotografia z povodia Dunaja

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava ako hlavný vodohospodársky orgán pridelený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s právomocou preskúmať významnosť environmentálnych vplyvov nových rozvojových projektov o stave útvarov povrchových vôd a o stave útvarov podzemných vôd s ohľadom na dosiahnutie environmentálnych cieľov posúdil projekt DaReM a po odbornej revízii predložil vyhlásenie, že sa očakáva, že projekt vytvorí priaznivejšie podmienky pre ukladanie sedimentov v nádrži Hrušov prostredníctvom zlepšenia toku vody v nádrži, čo môže v budúcnosti viesť k zníženej potrebe odstraňovania sedimentov, najmä pokiaľ ide o množstvo a následne aj na zlepšenie ekologického potenciálu.